Regulamin

Wszystkie zlecenia są realizowane tylko w oparciu o REGULAMIN. Złożenie zlecenia oznacza zgodę na warunki zawarte w REGULAMINIE.

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem serwisu dglab.pl, administratorem danych oraz sprzedawcą jest firma SZEFLIŃSKA MARLENA DGLAB, ul. Górnicza 22, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP: 6292307380 zwana dalej Usługodawcą.
 2. Zamówienia w dglab.pl mogą składać Klienci, którzy:

a) zamawiają odbitki w systemie fotosender, przesyłają pliki na ftp  lub też zamawiają osobiście w siedzibie firmy.

b) Zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptują.

 1. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do  wykonania prac i wzorców, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.
 2. dglab.pl  zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz informowania kontrahentów o istotnych zmianach w  ofercie oraz działań marketingowych, w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883,  z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r.     Nr 42, poz. 474), tekst ujednolicony na podst. ustawy z dnia 25 sierpnia 2001  r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz.  1087.
 3. W chwili wysłania przez Klienta zamówienia powstaje automatycznie zobowiązanie  finansowe z tytułu jego zrealizowania przez dglab.pl, które zostanie  zapłacone kurierowi przy dostawie, przelewem z góry lub za pomocą płatności elektronicznych obsługiwanych przez instytucję płatniczą PayU S.A.
 4. Dglab.pl zastrzega sobie prawo i wyłączność do dokonywania wszelkich zmian dotyczących poniższych warunków i zastrzeżeń według własnego uznania. O zmianach użytkownicy serwisu będą informowani kanałami elektronicznymi. W razie braku akceptacji nowego regulaminu użytkownik może usunąć

Realizacja zamówienia

 1. Podstawą do realizacji zamówienia jest:
 • projekt przygotowany i dostarczony do Usługodawcy w wybrany sposób (automatyczne przesłanie z poziomu programu, mailem, dostarczenie projektu Pocztą, kurierem lub osobiście),
 • projekt przygotowany ściśle według wytycznych Usługodawcy dowolnym narzędziem zewnętrznym i dostarczony Usługodawcy w postaci umożliwiającej jego dalszą obróbkę w procesie produkcyjnym,
 • pliki zdjęć wraz z opisami – jeżeli to Usługodawca jest odpowiedzialny za przygotowanie projektu.
 1. Poprzez kliknięcie w ikonę „Zamów” Użytkownik akceptuje ofertę usługi zgodnie z jej opisem i ceną podanymi przez program oraz wyraża zgodę na realizację transakcji w sposób określony w Regulaminie. Zatwierdzenie zlecenia poprzez ikonę „Zamów” traktuje się jak zawarcie umowy na wykonanie usługi
 1. Usługodawca wystawia dokument sprzedaży – fakturę VAT. Składający zlecenie Użytkownik upoważnia Usługodawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 2. Wszystkie zlecenia wykonywane są starannie, dokładnie i w możliwie najkrótszym terminie, określonym w procedurze składania zamówienia dostępnej na stronie internetowej www.dglab.pl.
 3. Termin podany na stronie dotyczy czasu od potwierdzenia odebrania kompletu materiałów przez Wykonawcę do chwili przekazania gotowego produktu SPEDYTOROWI. Oznacza to, że czas produkcji nie zawiera czasu dostarczenia przesyłki do Klienta. Czas podany na stronie nie uwzględnia też czasu potrzebnego na uzupełnienie braków, konsultacji z zespołem kontroli jakości czy też uzupełniania zamówienia przez klienta, lub modyfikowania go.
 4. Materiały przekazane do realizacji zlecenia usuwane są z serwera po upływie 30 dni od daty przesłania ich na konto.

Warunki dostawy

Zamówione usługi i towary są wysyłane pod wskazany w formularzu adres przy pomocy wybranego SPEDYTORA.

Materiały reklamowe

Materiały reklamowe wysyłane przez dglab.pl nie są spamem. Mają one charakter informacyjny. Użytkownik ma prawo w każdym momencie wyrejestrować się z bazy klientów.

Gwarancja jakości

 1. Prace w formie pliku elektronicznego naświetlane są w postaci w jakiej zostały dostarczone przez klienta. dglab.pl nie sprawdza, nie wprowadzania poprawek i modyfikacji do dostarczonych plików, chyba iż zaznaczona jest opcja “proszę o korektę” w programie fotosender lub jako uwaga w e-mailu przy zamówieniach składanych na ftp.
  Korekcja nie obejmuje sprawdzania i konwertowania profili plików.
 2. W przypadku opcji “proszę o korektę” korekta plików jest dokonana wg.indywidualnej subiektywnej oceny i laboranta.
 1. dglab.pl. nie odpowiada za wszelkie rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami klienta a faktyczną odbitką.

W dziale pobierz dostępne są aktualne profile barwne maszyny.
Polecamy także wykonanie odbitki testowej zamówić w celu porównania kolorystyki, nasycenia, jasności z tym co wyświetlane jest na monitorze klienta

4. dglab.pl gwarantuje codzienne wykonywanie testów barwnych i każdorazową rejestrację emulsji po zmianie papieru.

Reklamacje

 1. Reklamacje mogą być uwzględnione jedynie wtedy, jeśli zostaną one zgłoszone w ciągu 2 miesięcy (przy wadach widocznych). Ustawowy termin przedawnienia roszczeń z tytułu wad wynosi 24 miesiące.
 2. Reklamowane produkty należy dostarczyć  wraz z nośnikiem cyfrowym zawierającym niezbędne pliki na adres nadawcy, na koszt własny. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji będzie xxxxxx.
 3. Podstawą do reklamacji mogą być jedynie wady techniczne powstałe przy wykonywaniu produktu lub różnice pomiędzy wypełnionym zamówieniem w formularzu, a zawartością przesyłki
 4. Wady powstałe na skutek małej rozdzielczości przesłanego pliku (pomimo uwag dglab.pl o niskiej jakości plików)  nie podlegają reklamacji.
 5. Aby uniknąć uszkodzeń przesyłki w transporcie przykładamy duża wagę do jakości pakowania. W przypadku uszkodzenia opakowania należy niezwłocznie powiadomić DGlab.pl aby móc rozpocząć procedurę reklamacyjną u spedytora.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Usługodawca zobowiązuje się do poprawiania produktu lub usługi. Dodatkowo koszt transportu poniesiony przez Klienta zostanie zwrócony.
 7. Odbarwienia powstające na zgięciach rozkładówek są naturalnym efektem zaginania papieru fotograficznego i nie podlegają reklamacji.

Odpowiedzialność

Wykonawca wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zleceń. Oznacza to, iż Zamawiający nie będzie mógł dochodzić żadnych roszczeń odszkodowawczych z podanego tytułu.

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji.
 2. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Serwisu należy zgłaszać mailowo, telefonicznie lub listownie na adres Usługodawcy.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.